Kupní smlouva na prodej automobilu

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 14. 02. 2017,  0x


Prodej auta by měl splňovat všechny zákonné náležitosti. Nestačí jen podepsat nějaký papír a domnívat se, že je vše v naprostém pořádku. Pokud chcete mít jistotu, že prodej automobilu proběhl správně, pak je základem bezpečného obchodu především dobře napsaná kupní smlouva.

Kupní smlouva na prodej automobilu by neměla chybět u žádného prodeje. Je to nejen doklad o uzavřeném obchodu a prodaném automobilu, ale také jistota pro obě strany - prodávajícího a kupujícího. Pokud by v budoucnosti došlo k nějakému problému, dobře napsaná smlouva potvrdí slova té či oné strany.

Prodávat auto bez písmene smlouvy byť mezi dobrými přáteli či členy rodiny nikdy není dobrý nápad. Spor o peníze zničil už mnohé letité vztahy. Neexistující kupní smlouva a neprovedený převod vozidla na registru může navíc přinést problémy při zjišťování osoby, která je zodpovědná za přestupky a škody spáchané provozovatelem údajně prodaného vozidla a povinností mít sjednané povinné ručení.

Příklad: Kupující si koupil ojetou Škodu Fabii. Po pár dnech používání odhalil vadu, o které prodávající musel vědět, přesto ji v kupní smlouvě neuvedl. Kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět. Pokud by v kupní smlouvě byla vada uvedená a kupující ji akceptoval, měl by smůlu.

Podle výše uvedeného a velmi zjednodušeného případu je zřejmé, že kupní smlouva by měla obsahovat více než identifikační údaje kupujícího a prodávajícího a hrubý popis prodávaného předmětu - auta. My se nyní podíváme, jak by taková kupní smlouva na prodej automobilu měla v ideálním případě vypadat.

Jasně a srozumitelně popsané práva a povinnosti

O vypracování kupující smlouvy můžete požádat právníka. Ten ji vypracuje dle aktuálních zákonů a obě strany si mohou být jisté, že je vše tak, jak má být. Zajištění kupní smlouvy na prodej automobilu právníkem však není zadarmo. Vzor kupní smlouvy si samozřejmě můžete také stáhnout na internetu a doplnit ji. Je však třeba dávat pozor a ověřit si, že máte vzor smlouvy odpovídající aktuálním zákonům!

V první řadě musí kupní smlouva na prodej automobilu obsahovat identifikační údaje prodávajícího a kupující, což jsou:

  • jméno a příjmení (název firmy)
  • trvalá adresa (sídlo firmy)
  • datum narození (rodné číslo, IČO)
  • kontakt - mobilní telefon, pevná linka, e-mail

Velmi důkladný by měl být popis prodávaného automobilu. Kromě samotných údajů o vozidle (značka, typ, SPZ, VIN apod.) by kupní smlouva měla obsahovat popis jeho stavu, všechny existující poškození a vady (např. škrabance, rez, praskliny) a samozřejmě výši kupní ceny a způsob jejího uhrazení (hotově, na účet, ve splátkách apod.). Nezbytnou součástí by měla být dohoda o to, v jaký moment se kupující stane vlastníkem prodávaného auto (předáním či uhrazením kupní ceny). Do kupní smlouvy je vhodné také uvést kompletní seznam všech předaných věcí a dokladů.

Smlouva by měla být zakončena jasně uvedeným datem podpisu kupní smlouvy a podpisy obou stran. Podpis nemusí být ověřené.

Kupní smlouva
dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

I.

Smluvní strany:

Jméno a příjmení (název firmy):
Trvalé bydliště (sídlo firmy):
Datum narození (IČO):

(dále jen jako „Prodávající“)

a

Jméno a příjmení (název firmy):
Trvalé bydliště (sídlo firmy):
Datum narození (IČO):

(dále jen jako „Kupující“)

(společně též dále jako „Smluvní strany“)

II.
Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního vozidla tak, jak je popsáno v čl. III této Smlouvy (dále jen „Vozidlo“), že na Vozidle neváznou žádná práva třetích osob (Vozidlo není zejména předmětem zástavního práva ani exekuce) a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu Vozidla.

Prodávající dále prohlašuje, že je skutečným vlastníkem Vozidla, že jej nabyl v souladu se zákonem a že se tedy nejedná o vozidlo odcizené nebo získané jinak v rozporu s právními předpisy.

III.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je prodej a koupě níže popsaného Vozidla:

Identifikace Vozidla:

a) tovární značka:
b) typ/model:
c) rok výroby:
d) Číslo karoserie (VIN):
e) RZ:
f) číslo technického průkazu:
g) STK platná do:
h) počet ujetých kilometrů:

IV.
Kupní cena

Kupní cena Vozidla specifikovaného v čl. III této smlouvy je _______ Kč (slovy _________ korun českých).

V.
Přechod vlastnického práva

Prodávající za podmínek sjednaných v této Smlouvě prodává Kupujícímu Vozidlo společně s jeho příslušenstvím a Kupující Vozidlo přijímá do svého výlučného vlastnictví. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího uhrazením kupní ceny.

VI.
Prohlášení Kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného Vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem Vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, Kupující souhlasí.

S kupovaným Vozidlem současně Kupující přebírá:

- _____ks klíčů od vozidla,
- servisní knížku,
- technický průkaz,
- ORV.

VII.
Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného Vozidla.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou k zajištění převodu Vozidla na Kupujícího, zejména poskytne plnou moc Kupujícímu nebo třetí osobě, kterou pro zajištění převodu určí Kupující.

Kupující se zavazuje do 10ti pracovních dnů od předání všech dokladů k Vozidlu nutných k přepisu na něj takový přepis v Registru vozidel na sebe provést. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč denně. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

Tato Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.V ____________ dne _________________________________________     ______________________________
           Prodávající                                               Kupující

 

Stáhněte zde.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.