Automobilový benzin bezpečnostní list

Praktické rady

Přidal leprikon, dne 16. 02. 2017,  0x


Osoba nebo společnost, která obchoduje s nebezpečnou látkou či přípravkem je povinna vypracovat tzv. bezpečnostní list na základě zákona o chemických látkách a přípravcích a nařízení Evropské komise. Bezpečnostní list je souhrnem informací o výrobci, dovozci a konkrétní látce, která může ohrozit zdraví a životní prostředí.

Hlavním smyslem bezpečnostního listu je poskytnutí všech potřebných informací jak zaměstnancům, tak i zákazníkům o nebezpečné látce, aby byli schopni na základě získaných údajů přijmout příslušná opatření za účelem ochrany zdraví, bezpečnosti i ochrany zdraví při práci.

Bezpečnostní list musí obsahovat veškeré informace, které mu nařizuje zákon a nařízení Komise Evropské unie č. 453/2010 vydaného dne 20. května 2010 (toto nařízení změnila původní nařízení vydané Evropským parlamentem a radou č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - REACH).

Bezpečnostní list - obsah

Článek 31 odst. 6 a uvedené oddíly zákona stanovují 16 různých informačních oddílů, kterém musí obsahovat každý bezpečnostní list. Jedná se o:

Oddíl 1: Identifikace látky a společnosti

 • identifikátor výrobku
 • údaje o dodavateli bezpečnostní listu
 • doporučená a nedoporučená použití látky/směsi
 • telefonní spojení v naléhavých případech

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

 • klasifikace látky/směsi
 • výpis možných nepříznivých účinků na zdraví člověka a životní prostředí
 • rizika nesprávného použití a další informace

Oddíl 3: Složení látky/směsi -podrobný popis složení

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

 • všeobecné pokyny poskytnutí první pomoci
 • pokyny při konkrétním postižení látkou
 • upozornění pro lékaře

Oddíl 5: Opatření pro zásah hasičů

 • jakými druhy hasících přípravků lze hasit
 • nevhodné hasící přípravky
 • pokyny pro hasiče (např. ochranné prostředky - dýchací přístroj)

Oddíl 6: Opatření v případě náhodné uniku

 • pokyny a opatření pro ochranu osob a životního prostředí
 • metody zneškodnění, likvidace a čištění

Oddíl 7: Zacházení a skladování - pokyny, jak s látkou bezpečně zacházet a jak ji skladovat (prostory, teplota apod.)

Oddíl 8: Kontrola expozice, ochrana osob

 • pokyny, jak kontrolovat expozici, její dobu a limit
 • ochrana zdraví a ochranné prostředky (respirátor, rukavice, brýle, ochranný štít na obličej, pracovní zástěra apod.)

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti - veškeré informace o chemických a fyzikálních vlastnostech nebezpečné látky (barva, pach, hustota, bod vzplanutí a další)

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

 • podmínky, při nichž je látka stabilní a nestabilní
 • seznam látek, s nimiž nesmí látka přijít do styku

Oddíl 11: Toxikologické informace - údaje o toxikologických (jedovatých) účincích látky na lidské zdraví

Oddíl 12: Ekologické informace - infomrace o tom, jak látka ovlivňuje životní prostředí (rozložitelnost, bioakumulace, ekotoxicita apod.)

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování - pokyny, metody a opatření, jak nakládat s odpady

Oddíl 14: Informace pro přepravu - název a číslo stanovené OSN pro přepravu, třída bezpečnosti apod.

Oddíl 15: Informace o předpisech - výpis nařízení, která se týkají zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Oddíl 16: Další informace

Na níže uvedených odkazech najdete příklady bezpečnostních listů významných dodavatelů benzínu a nafty v ČR.

 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.