Alkohol a drogy za volantem, pokuty a tresty

Nezařazené

Přidal al, dne 23. 09. 2016,  0x


I řidič, který se „napije“, se musí dostat domů. Řídit přece umí, to je bez debaty, proč by tedy měl utrácet peníze za taxík nebo se trmácet veřejnou dopravou?… Účelem uvedené mírné ironie či nadsázky není vysmívat se podroušeným řidičům, nýbrž poukázat na skutečnost, že člověk pod vlivem alkoholu ztrácí soudnost a není schopen správně odhadnout situaci.

Pět ze sta řidičů přiznává užívání drog. Alkohol a drogy ovlivňují vnímání a reakce řidiče a výrazně se podílejí na příčinách vzniku tragických nehod.

Nehody pod vlivem alkoholu a drog 

V roce 2015 Policie České republiky zaevidovala 301 případů, kdy při kontrole řidiče byla zjištěna přítomnost návykových látek. Zaevidovala 4 544 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, což představuje 4,9% z jejich celkového počtu. Usmrceno bylo 62 osob a dalších 2 267 osob bylo zraněno. Nejvyšší počet nehod i usmrcených osob se vyskytl v případech, kdy zjištěná hladina alkoholu u viníka nehody přesáhla hodnotu 1,5‰ (2 802 nehod, 32 usmrcených osob).

V období od ledna do srpna 2016 bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu v 2 833 případech. O život přišlo 17 osob. 163 řidičů zavinilo dopravní nehodu pod vlivem drog a ve čtyřiceti případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně. Tolik údaje ze statistiky nehodovosti Policie České republiky.[1]

Opilý řidič, veselý vrah

Alkohol snižuje koncentrovanost, zužuje periferní vidění, zpomaluje schopnost rychlé reakce a jasného úsudku, odbourává obavy z rizikových situací.

Jedním z hlavních důvodů řízení pod vlivem alkoholu je podceňování zbytkového alkoholu v krvi. Alkohol z krve se odbourává průměrnou rychlostí 0,15 ‰ za hodinu. Lidské tělo tedy potřebuje přibližně dvě hodiny na to, aby odbouralo alkohol z jednoho půllitru piva či 2 dl vína. Málokdo si ovšem uvědomí, že odbourávání alkoholu je proces velice individuální. Záleží na tom jakou má člověk výšku a hmotnost, zda se jedná o muže či ženu, jak rychle byl alkohol přijímaný, zda byl překládaný nealkoholickým nápojem. Jídlo s vysokým obsahem bílkovin a tuků vstřebávání alkoholu do krve zpomaluje. Rychlejšímu odbourávání alkoholu napomáhá fyzická aktivita. Kofein z kávy sice „nakopne“, ale způsobí, že alkohol zůstane v krvi déle.[2]

Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu a Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník[3]

Dopravní přestupky definuje Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 125c. Trestní čin Ohrožení pod vlivem návykové látky definuje Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 274.

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) – Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu § 125c / 1b): v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

body

bloková pokuta

pokuta ve správním řízení

zákaz činnosti

7

--

2500 – 20 000

6 měsíců – 1 rok

 

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) – Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu § 125c / 1c): řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

body

bloková pokuta

pokuta ve správním řízení

zákaz činnosti

7

--

25 000 – 50 000

1 – 2 roky

 

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) – Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník § 274: řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)

body

bloková pokuta

trest v trestním řízení

zákaz činnosti

7

--

odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest

1 – 10 let

 

Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky – § 125c / 1d): přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

body

bloková pokuta

pokuta ve správním řízení

zákaz činnosti

7

--

25 000 – 50 000

1 – 2 roky

Pokuty a tresty. Do 1 promile – přestupek, nad 1 promile – trestný čin

Dle platné právní úpravy platí v České republice nulová tolerance alkoholu v krvi.

Dále platí, že množství alkoholu do 0,24 promile nemá prokazatelný vliv na chování řidiče. Tato skutečnost vyplynula z analýzy ministerstva, nelze ji ovšem považovat za automatickou legalizaci, její účelem je chránit uživatele léků nebo jedince, jejichž tělo prostřednictvím fyziologických procesů v těle produkuje alkohol v dechu (a rozhodně nemá sloužit na ochranu opilých řidičů).

Od 1. srpna 2011 platí, že při naměření hodnoty do 0,3 promile alkoholu v krvi se řidiči žádné trestné body nepřidělí. Záležitost se ovšem automaticky postupuje na příslušný dopravní odbor obce s rozšířenou působností (nelze vyřešit blokovou pokutou na místě). Ve správném řízení může být řidiči udělena pokuta ve výši 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení na 6 – 12 měsíců.

U hodnoty nad 0,3 promile je řidiči ihned přiděleno sedm trestných bodů. Pokuta může být zvýšena na 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení na 2 roky, pokud je znalecky prokázáno, že se řidič nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení nebo pokud se odmítl podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření. Výše uvedená informace platí v případě, že zjištěná hodnota je nižší než 1 promile (u alkoholu, u ostatních látek je hodnota posuzována individuálně), v tomto případě se jedná o přestupek.

Pokud je zjištěná hodnota vyšší než 1 promile, jedná se o trestní čin Ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Soud může stanovit trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Pokud řidič způsobí dopravní nehodu, spáchá čin při výkonu zaměstnání nebo se tohoto činu dopustil opakovaně, je trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky.

Stav vylučující způsobilost v zákoně definován není. V praxi se za uznávanou hranicí pro „stav vylučující způsobilost“ považuje dosažení hladiny alkoholu v těle řidiče, která je vyšší než 1 promile. Není ovšem vyloučena ani hodnota nižší (zpravidla mezi 0,8 promile a 1 promile), v tomto případě stav vylučující způsobilost musí být prokázán dalším dokazováním. Jednoduše řečeno rozdíl mezi přestupkem a trestným činem spočívá v tom, zda je jednání pachatele objektivně vzato způsobilé ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Pokud jednání ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku způsobilé není, jedná se o přestupek, za nějž pachatel bude postižen peněžitou sankcí v rozmezí od 25.000 do 50.000 korun a zákazem činnosti na 1 až 2 roky včetně přidělení sedm trestných bodů do karty řidiče. Jako praktický příklad lze uvést, že opilý cyklista či jezdec na poníku se dopustí přestupku, ale vozka s povozem se, vzhledem k větší míře ohrožení okolí, dopustí trestného činu.

Řidič a obecně vzato každý (třeba lékař, který vykonává lékařskou praxi), kdo se dostane do stavu vylučujícího způsobilost, přičemž zároveň vykonává zaměstnání nebo jinou činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, naplní skutkovou podstatu trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. V těchto případech je, kromě přidělení sedm trestných bodů stanovena sankce až na 1 rok odnětí svobody, peněžitý trest, trest zákazu činnosti a v případě naplnění skutkové podstavy podle § 274 odst. 2 písm. a) až c) odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

Alkohol za volantem jako trestný čin

Zopakujme si! Trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky je v trestním zákoníku definován v § 274. V určitých „mírnějších“ případech, kdy se jedná o naplnění základní skutkové podstaty dle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, řidičům hrozí jeden rok trestu odnětí svobody, peněžitý trest, trest zákazu činnosti nebo obecně prospěšné práce, popř. trest domácího vězení a samozřejmě přidělení sedm trestných bodů.

Pokud řidič způsobí pod vlivem alkoholu dopravní nehodu, ublíží jinému člověku na zdraví, způsobí značnou škodu na cizím majetku anebo čin Ohrožení pod vlivem návykové látky spáchá při výkonu zaměstnání (třeba při řízení hromadného dopravního prostředku), případně byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, nastupuje skutková podstata podle § 274 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. V tomto případě se trestní sazba zvyšuje na šest měsíců až tři roky.

Důležité! Závažnost trestného činu se posuzuje jednotlivě – podle všech okolností. V případě trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky postačí k dokonání trestného činu, pokud řidič řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost (více než 1 promile alkoholu v krvi). Nemusí přímo dojít k žádné škodě na majetku či zdraví osob.

Drogy za volantem

Podle Zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu hrozí v případě malého zjištěného množství pokuta 2500 až 20 000 Kč, přidělení sedm trestných bodů a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců.

V případě stavu vylučujícího způsobilost je sankce od 25 000 do 50 000 Kč, přidělení sedm trestných bodů a zákaz řízení až na dva roky. Hranici rozlišit musí soudní znalec (definovaná promile, jak je tomu u alkoholu, zde neplatí).

Když je vliv látky obzvlášť vysoký (nad 10 ng/ml) nebo řidič způsobí nehodu, ublížení na zdraví či značnou škodu na cizím majetku, jedná se o trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky. V tomto případě může být řidič potrestán peněžitým trestem, odnětím svobody, zákazem řízení v rozmezí do 10 let. K tomu logicky dostane sedm trestných bodů. 

Pokud řidič odmítne orientační vyšetření nebo odborné lékařské vyšetření, koleduje si o sankci 25 000 až 50 000 Kč, zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let a sedm trestných bodů.

Vezměte odpovědnost za svůj život i životy jiných do vlastních rukou!

Za volant usedněte až tehdy, kdy jste si 100% jistí, že jste střízliví. Pořiďte si detekční trubičky, nebo digitální alkohol-tester. Jejich cena je ve srovnání se zbytečně zmařeným lidským životem naprosto bezvýznamná. Žádný odvoz rozhodně nebude tak nákladný, jako je výše sankce hrozící za přestupek či trestný čin.

Nezapomeňte, že škoda způsobená řidičem nacházejícím se prokazatelně pod vlivem návykové látky je sice poškozenému vyplacena, ale částka je následně pojišťovnou vymáhána po viníkovi nehody.[4]

Řízení pod vlivem návykových látek představuje vysoce rizikové jednání, jež může řidiče přivést do vězení nebo do "spárů exekutora".

Bude hůř?

Podle statistiky Policie České republiky počet dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu za období od ledna do srpna 2016 proti roku 2015 poklesl o 172 případů.

Zdá se tedy, že se čeští řidiči se ukáznili, navzdory tomu Ministerstvo dopravy České republiky vůči alkoholu a drogám za volantem hodlá přitvrdit. Informuje o tom Právo ze dne 10. 8. 2016.

Z centrálního registru řidičů vyplývá, že v prvním pololetí 2016 docházelo v silničním provozu denně v průměru k 37 přestupkům či trestným činům spojených s alkoholem či jinými návykovými látkami. Celkem je jednalo za leden až červen o 6712 případů, zatímco za stejné loňské období jich bylo 12 226. Ve více než polovině těch letošních případů měli řidiči v krvi přes jedno promile alkoholu, a dopustili se tak trestného činu. Tyto informace sdělil Právu dne 9. 8. 2016 mluvčí Ministerství dopravy České republiky Tomáš Neřold.

Nyní je podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění kromě absolvování testů v autoškole zdravotní posudek, který vystaví praktický lékař. Do nového bodového systému ministerstvo dopravy plánuje zařadit ustanovení, že řidiči, kteří přijdou kvůli alkoholu či drogám o řidičské oprávnění, ho nedostanou zpět, když lékař dospěje k závěru, že jsou na návykových látkách závislí a budou se muset léčit. Znamená to tedy, že odebraný řidičský průkaz nebude lehké získat zpět a někdo ho nezíská již nikdy.

„Dýchat“ či „nedýchat“? Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení?

Pojednání o těchto otázkách budeme věnovat samostatný příspěvek.

 

 

[1] viz: <http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d>

[2] dobu odbourávání alkoholu viz na: <http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/alkohol-za-volant-rozhodne-nepatri>

[3] http://www.12bodu.cz/bodove-prestupky.php

[4] viz zákon o povinném ručení
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.